identify-trend-using-moving-average

identify trend using moving average